Medezeggenschapsraad

MR (Medezeggenschapsraad)

De MR is een groep ouders en leerkrachten, die meepraat over de inhoud en organisatie van het onderwijs op De Zwaaikom. Deze vertegenwoordigers bepalen samen met de directie van de school het beleid. Ze hebben instemmingsrecht en/ of adviesrecht over onderwerpen als personeel, schooltijden, financi├źn en leerprocessen.

Binnen onze school functioneert een MR die bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De MR streeft ernaar dat er op De Zwaaikom sprake is van een professionele organisatie, en draagt daarom een duidelijke missie uit.

Missie van onze MR

Praktijkschool De Zwaaikom wordt gekenmerkt door kleinschaligheid. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk "op maat" werken, zodat onze veelal kwetsbare jongeren een kans van slagen hebben binnen onze maatschappij. De weg naar passend werk wordt aldus op een professionele manier bewandeld. Deze weg wordt gevormd door goed beleid. De MR wil op gedegen wijze "een vinger aan de pols houden" op dit te voeren beleid.

Hoe willen we dit realiseren?

Allereerst zien we het als een belangrijke taak om kritisch te kijken naar het tot nu toe gevoerde beleid: sluit dit nog steeds aan bij onze missie? Daarnaast willen we op constructieve wijze meedenken over nieuw beleid. Daarbij is het belangrijk, dat het proces van juiste totstandkoming wordt bewaakt. Open communicatie is een voorwaarde om dit te realiseren.

Open communicatie

De MR streeft naar een transparante organisatie, waarin goed overlegd plaatsvindt met het bevoegd gezag en met de achterban. Door openheid van zaken zal de betrokkenheid van diverse geledingen (ouders/ personeel) toenemen. Terugkoppelen en verantwoorden zijn daarbij de sleutelwoorden. Een en ander is formeel vastgelegd in een communicatieplan. Ook via de informele weg wil de MR onderlinge communicatie bevorderen; belangrijke vragen, problemen en aandachtspunten van eenieder kunnen op het bordje van de MR gelegd worden. Op integere wijze zal hiermee worden omgegaan.

Meer weten?

Aangezien wij streven naar continuïteit binnen onze organisatie raden wij vooral ouders van leerlingen uit de onderbouw aan om lidmaatschap binnen onze MR serieus te overwegen. Neem gerust contact op met Dhr. Hendrickx via onze schooladministratie: 0162 422 827.

 

Laatste nieuws

Waarom praktijkonderwijs?

Waarom prakijkonderwijs? Prakijkonderwijs.nl heeft hierover een mooi (kort) filmpje gemaakt. Bekijk het hieronder: