Informatie algemeen

Algemeen

Praktijkschool De Zwaaikom is een school met een regiofunctie. De doelgroep bestaat uit jongeren die door diverse beperkingen niet in staat worden geacht om met succes een reguliere (beroeps)opleiding te volgen. Het gaat om jongeren voor wie overwegend een speciale leer- en opvoedingsbenadering wordt geboden.

Missie van het praktijkonderwijs

Praktijkschool De Zwaaikom ziet het als haar opdracht om leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling naar sociale en competente mensen die zo zelfstandig mogelijk en op eigen wijze, op een positieve manier deelnemen aan de maatschappij. We richten ons op het ontwikkelen van een voldoende niveau van basisvaardigheden op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap waarmee leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarnaast is het op zoek gaan naar en ontplooien van de talenten, de kansen en de mogelijkheden van elke leerling een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs

Visie van het prakijkonderwijs

We richten ons op het ontwikkelen van een voldoende niveau van basisvaardigheden op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap zodat leerlingen zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan onze samenleving. Daarnaast is het op zoek gaan naar en ontplooien van de talenten, de kansen en de mogelijkheden van elke leerling een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs.

Het positief deelnemen aan de maatschappij, betekent voor De Zwaaikom ook dat alle leerlingen een plaats op de arbeidsmarkt vinden. We willen deze ambitie waarmaken door nauw samen te werken met ketenpartners. We zien de maatschappij zelf als ideale leerschool. We willen het onderwijs zo levensecht mogelijk vorm geven door de leerlingen binnen en buiten de school leerervaringen te laten opdoen.

Ons onderwijs is opbrengstgericht. Wij willen resultaten halen en doen dat door leerlingen en ouders nauw te betrekken bij de doelstellingen die op individueel niveau worden geformuleerd. We vinden het van groot belang dat de doelen en de opbrengsten op de eerste plaats relevant en zinnig zijn voor de leerlingen zelf. De Zwaaikom zet in op het versterken van het eigenaarschap en de ontwikkeling van de leerlingen, waarbij reflectie op de eigen leerervaringen een grote rol speelt.

Onze professionals werken vanuit een aantal gemeenschappelijk geformuleerde kernwaarden. Daarmee geven zij vorm aan de identiteit van onze school en maken zij onze school uniek en onderscheidend. Passend bij onze doelgroep en onze visie zijn dat met name de kernwaarden

• Samenwerking

• Betrokkenheid

• Respect

• Trots


Voor meer informatie: zie onze Schoolgids.

Laatste nieuws

Waarom praktijkonderwijs?

Waarom prakijkonderwijs? Prakijkonderwijs.nl heeft hierover een mooi (kort) filmpje gemaakt. Bekijk het hieronder: