Arbeidstraining en stage

Doel

Het doel van de stage is het bevorderen van een geleidelijke overgang van school naar een werksituatie door o.a. oriëntatie, kennismaking met en gewenning aan arbeid op diverse werkplekken. De taak van de school is het begeleiden van de leerling van een vertrouwde situatie naar een onbekende situatie; een omgeving waarbinnen andere eisen aan de leerling worden gesteld

Arbeidstoeleiding

De arbeidstoeleiding vormt het hart van het praktijkonderwijs. In de training wordt aandacht gegeven aan al die aspecten die bepalend zijn voor de werkgeschiktheid van de leerling. Deze training krijgt op verschillende wijzen vorm. Door de school wordt extern werk aangetrokken dat op de school door leerlingen vanaf het eerste leerjaar wordt uitgevoerd. Het werk ligt in de sfeer van het productiewerk. De leerlingen krijgen werkopdrachten zoals zij die ook in een bedrijf kunnen krijgen. De producten die gemaakt worden, moeten, net als in een bedrijf, goed zijn. In deze vorm van arbeidstraining wordt een productiebedrijf gesimuleerd. Er is een magazijn waar de spullen binnenkomen en gecontroleerd worden en daarna op de juiste manier worden opgeruimd. Er zijn assemblagewerkzaamheden, in- en ompakwerk, magazijnwerk en controleopdrachten.


In het derde leerjaar wordt de arbeidstoeleiding voortgezet bij MidZuid. Gedurende een dagdeel per week gaan de leerlingen soortgelijk werk doen in het arbeidstrainingscentrum
dat ons daarvoor ter beschikking is gesteld.

De leerling wordt geobserveerd en begeleid bij het verrichten van de werkzaamheden. Er wordt o.a. gekeken naar:

 • Kwaliteit van het geleverde werk
 • Werktempo
 • Omgang met anderen
 • Initiatief nemen
 • Volhouden
 • Twee dingen gelijktijdig doen
 • Omgaan met kritiek

Werkervaringsplek (WEP) stages - intern

In de school worden leerzame werkomgevingen gecreëerd. Deze zijn gericht op algemene beroepseisen en algemene instrumentale vaardigheden. Bij de algemene beroepseisen moet gedacht worden aan zaken als werktempo, werkhouding, omgang met regels, collega’s en meerderen, orde en veiligheid, het opruimen e.d. Deze vorm van stage is van belang om de leerling aan basisvoorwaarden te laten voldoen zodat ze daardoor op termijn arbeid binnen een arbeidsorganisatie kunnen verrichten. De interne stage op Praktijkschool De Zwaaikom bestaat uit:

 • Werkzaamheden in het magazijn
 • Plantenverzorging
 • Klein technisch onderhoud
 • Werkzaamheden in de aula
 • Onderhoud lokalen en gangen
 • Onderhoud keuken
 • Opruimwerkzaamheden
 • Was verschonen
 • Boodschappendienst

Werkervaringsplek (WEP) stages - extern

Ook de groepsstage maakt deel uit van de voorbereiding op de stage. De leerlingen gaan naar een bedrijf om productiewerkzaamheden te verrichten. Dit gebeurt met continue begeleiding van een leerkracht of onder begeleiding van de stagegever. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan:

 • Het zelfstandig oplossen van problemen tijdens het werk
 • Het zo weinig mogelijk nodig hebben van hulp/ instructie
 • Het “zien” van werk
 • Het ontwikkelen van een voldoende hoog werktempo
 • Het netjes omgaan met materiaal en gereedschap
 • Het nemen van de juiste initiatieven
 • Veilig en ordelijk werken
 • Sociale vaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Zelfvertrouwen
 • Doorzettingsvermogen
 • Samenwerking
 • Reëel zelfbeeld
 • Persoonlijke verzorging

De WEP-stage van praktijkschool De Zwaaikom bestaat uit productiewerk en in- en uitpakwerkzaamheden (o.a. bij een transportbedrijf), schoonmaakwerkzaamheden (o.a. bij een recreatiepark, een basisschool en zorginstelling) en tuinonderhoud bij diverse scholen en musea. Twee bijzondere vormen van groepsstage op De Zwaaikom zijn de “Klussenbus” en de “Tuinbus”. Leerlingen gaan onder begeleiding van docenten/ onderwijsassistenten onderhouds- en tuinwerkzaamheden uitvoeren op diverse scholen en instellingen.

Externe individuele stage

De hierboven vermelde trainingen kunnen voor de noodzakelijke basisvaardigheden zorgen waardoor de leerling aan een succesvolle stage kan beginnen. Ze zorgen mede voor het vergroten van de “algemene werkgeschiktheid”. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een zekere mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en taakgerichtheid. Ook zaken die met arbeidsethiek te maken hebben komen aan de orde: collegialiteit, op tijd komen, afspraken nakomen, zorg voor veiligheid, materiaal en gereedschap.

Leerlingen kunnen op externe individuele stage als:

 • De leerling geschikt is voor het verrichten van eenvoudig en routinematig werk
 • De leerling voldaan heeft aan de eisen/onderdelen van het beoordelingsformulier.
 • De leerling een voorkeur heeft voor een bepaald soort werk en daar ook mogelijkheden voor heeft
 • Er in de regio vraag is naar het type (laag geschoold) werk waarvoor de leerling een voorkeur heeft

Dit betekent dat in overleg met een stagebedrijf indien nodig een specifiek scholingstraject wordt opgezet en uitgevoerd. Met de stagebieder worden de mogelijkheden onderzocht voor het afsluiten van een werkcontract Dit kan eventueel met aanvullende scholing, al dan niet met gebruikmaking van bestaande wet- en regelgeving. Externe individuele stages zijn intensief (twee of meer dagen per week) en van een langere duur. Er is sprake van een overeenkomst tussen de school en de werkgever over de condities die vervuld moeten worden.

Voor aanvullende informatie over zaken die te maken hebben met stage verwijzen wij u naar ons “Stageplan De Zwaaikom”, dat op school ter inzage ligt. Daarnaast kunt u met vragen altijd terecht bij één van de stagebegeleiders.

Laatste nieuws

Waarom praktijkonderwijs?

Waarom prakijkonderwijs? Prakijkonderwijs.nl heeft hierover een mooi (kort) filmpje gemaakt. Bekijk het hieronder: