Arbeidstraining en stage

Doel

Het doel van de stage is het bevorderen van een geleidelijke overgang van school naar een werksituatie door o.a. oriëntatie, kennismaking met en gewenning aan arbeid op diverse werkplekken. De taak van de school is het begeleiden van de leerling van een vertrouwde situatie naar een onbekende situatie; een omgeving waarbinnen andere eisen aan de leerling worden gesteld

Arbeidstraining

De arbeidstraining vormt het hart van het praktijkonderwijs. In de training wordt aandacht gegeven aan al die aspecten die bepalend zijn voor de werkgeschiktheid van de leerling. Deze training krijgt op verschillende wijzen vorm. Een arbeidssituatie wordt nagebootst. De leerlingen krijgen werkopdrachten zoals zij die ook in een bedrijf kunnen krijgen. De producten die gemaakt worden, moeten, net als in een bedrijf, goed zijn want ze doen die werkzaamheden ook voor bedrijven.

Door de school wordt extern werk aangetrokken dat op de school door leerlingen vanaf het derde leerjaar wordt uitgevoerd. Het werk ligt in de sfeer van het productiewerk. In deze vorm van arbeidstraining wordt een productiebedrijf gesimuleerd. Er is een magazijn waar de spullen binnenkomen en gecontroleerd worden en daarna op de juiste plaats worden opgeruimd. Zo zijn er assemblagewerkzaamheden, in- en ompakwerk, magazijnwerk en controleopdrachten.

De leerling wordt geobserveerd en begeleid bij het verrichten van de werkzaamheden. Er wordt o.a. gekeken naar:

 • Kwaliteit van het geleverde werk
 • Werktempo
 • Omgang met anderen
 • Initiatief nemen
 • Volhouden
 • Twee dingen gelijktijdig doen
 • Omgaan met kritiek

Werkervaringsplek (WEP) stages - intern

In de school worden leerzame werkomgevingen gecreëerd. Deze zijn gericht op algemene beroepseisen en algemene instrumentale vaardigheden. Bij de algemene beroepseisen moet gedacht worden aan zaken als werktempo, werkhouding, omgang met regels, collega’s en meerderen, orde en veiligheid, het opruimen e.d. Deze vorm van stage is van belang om de leerling aan basisvoorwaarden te laten voldoen zodat ze daardoor op termijn arbeid binnen een arbeidsorganisatie kunnen verrichten. De interne stage op Praktijkschool De Zwaaikom bestaat uit:

 • Werkzaamheden in het magazijn
 • Plantenverzorging
 • Klein technisch onderhoud
 • Werkzaamheden in de aula
 • Onderhoud lokalen en gangen
 • Onderhoud keuken
 • Opruimwerkzaamheden
 • Was verschonen
 • Boodschappendienst

Werkervaringsplek (WEP) stages - extern

Ook de groepsstage maakt deel uit van de voorbereiding op de stage. De leerlingen gaan naar een bedrijf om productiewerkzaamheden te verrichten. Dit gebeurt met continue begeleiding van een leerkracht of onder begeleiding van de stagegever. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan:

 • Het zelfstandig oplossen van problemen tijdens het werk
 • Het zo weinig mogelijk nodig hebben van hulp/ instructie
 • Het “zien” van werk
 • Het ontwikkelen van een voldoende hoog werktempo
 • Het netjes omgaan met materiaal en gereedschap
 • Het nemen van de juiste initiatieven
 • Veilig en ordelijk werken
 • Sociale vaardigheden
 • Flexibiliteit
 • Zelfvertrouwen
 • Doorzettingsvermogen
 • Samenwerking
 • Reëel zelfbeeld
 • Persoonlijke verzorging

De groepsstage van Praktijkschool De Zwaaikom bestaat uit productiewerk en in- en uitpakwerkzaamheden (o.a. bij een transportbedrijf), schoonmaakwerkzaamheden (o.a. bij een recreatiepark, een basisschool en zorginstelling) en tuinonderhoud bij diverse scholen en musea. Twee bijzondere vormen van groepsstage op De Zwaaikom zijn de “Klussenbus” en de “Tuinbus”. Leerlingen gaan onder begeleiding van docenten/ onderwijsassistenten onderhouds- en tuinwerkzaamheden uitvoeren op diverse scholen en instellingen.

Externe individuele stage

De hierboven vermelde trainingen kunnen voor de noodzakelijke basisvaardigheden zorgen waardoor de leerling aan een succesvolle stage kan beginnen. Ze zorgen mede voor het vergroten van de “algemene werkgeschiktheid”. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een zekere mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en taakgerichtheid. Ook zaken die met arbeidsethiek te maken hebben komen aan de orde: collegialiteit, op tijd komen, afspraken nakomen, zorg voor veiligheid, materiaal en gereedschap.

Leerlingen kunnen op externe individuele stage als:

 • De leerling geschikt is voor het verrichten van eenvoudig en routinematig werk
 • De leerling voldaan heeft aan de eisen/onderdelen van het beoordelingsformulier.
 • De leerling een voorkeur heeft voor een bepaald soort werk en daar ook mogelijkheden voor heeft
 • Er in de regio vraag is naar het type (laag geschoold) werk waarvoor de leerling een voorkeur heeft

Dit betekent dat in overleg met een stagebedrijf indien nodig een specifiek scholingstraject wordt opgezet en uitgevoerd. Met de stagebieder worden de mogelijkheden onderzocht voor het afsluiten van een werkcontract Dit kan eventueel met aanvullende scholing, al dan niet met gebruikmaking van bestaande wet- en regelgeving. Externe individuele stages zijn intensief (twee of meer dagen per week) en van een langere duur. Er is sprake van een overeenkomst tussen de school en de werkgever over de condities die vervuld moeten worden.

Voor aanvullende informatie over zaken die te maken hebben met stage verwijzen wij u naar ons “Stageplan De Zwaaikom”, dat op school ter inzage ligt en daarnaast kunt u met vragen altijd terecht bij één van de stagebegeleiders.

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage is een andere manier van leren. Leren in de praktijk, met je handen werken en iets doen voor een ander, zonder dat je daar geld voor krijgt. Je dienstbaar maken voor de maatschappij, voor anderen. Waarom is dat nodig? Door deze maatschappelijke stage ontwikkelen onze leerlingen sociale vaardigheden door actief voor je omgeving en/ of medemens iets goeds te doen. De leerling draagt verantwoordelijkheid in de samenleving en wordt zich bewust van zijn omgeving. Hij voelt welk een plezier het geeft om vrijwilligerswerk te doen. Hij kan trots zijn op zijn prestatie, op wat hij gedaan heeft. Ieder schooljaar zullen we aandacht besteden aan de maatschappelijke stage en de leerlingen begeleiden in hun opdracht. Dit alles gebeurt in de schoolsituatie en is onderdeel van het schoolprogramma. De stages vinden deels tijdens en deels buiten geplande lesuren plaats. Het doel van de stage is het bevorderen van een geleidelijke overgang van school naar een werksituatie door o.a. oriëntatie, kennismaking met en gewenning aan arbeid op diverse werkplekken. De taak van de school is het begeleiden van de leerling van een vertrouwde situatie naar een onbekende situatie; een omgeving waarbinnen andere eisen aan de leerling worden gesteld.

Laatste nieuws

Flyer carnaval 2019

Vanuit de Veilige School:


Bezoek onderwijsinspectie

Verslag onderwijsinspectie

Wij beoordelen twee van de vier onderzochte standaarden als 'goed'. De school voldoet op de standaarden kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur niet alleen met verve aan de basiskwaliteit, maar weet ook de eigen ambities op overtuigende wijze te realiseren. We zien dat de ambities van de school duidelijk zichtbaar zijn in het handelen van de leraren, die met veel enthousiasme aan het werk zijn. De overige standaarden beoordelen we als 'voldoende'.

Uit: verslag onderwijsinspectie 2019

Streetwise op De Zwaaikom

Nog even snel een whatsappje versturen, kijken wat je vrienden op Facebook posten en lekker met een muziekje op je oren naar huis fietsen. De verleidingen voor jongeren om afgeleid te raken tijdens het fietsen zijn tegenwoordig groot.

Lees verder

Carnaval en alcohol


Hitachi Construction Machinery Europe N.V verblijdt Praktijkschool de Zwaaikom met professionele apparatuur.

Op woensdag 1 november schonk Hitachi Construction Machinery Europe N.V een professionele kolomboor, een metaal-afkortzaag, meters staal en kokerprofielen aan Praktijkschool de Zwaaikom in Oosterhout.

Lees verder

Gezocht: ouders voor de (G)MR

Voor zowel de MR van De Zwaaikom, als voor de GMR van Delta Onderwijs, zijn wij op zoek naar ouders, die in hierin plaats willen nemen.

Lees verder

Opbrengst Serious request

De leerlingen van De Zwaaikom hebben geld ingezameld voor Serious Request. De opbrengst was € 2.178,84.

Lees verder

Nieuwsbrief april 2017

Lees hier de nieuwsbrief van april 2017.


Artikel in Weekblad Oosterhout

Afgelopen week stond er een mooi artikel in het Weekblad Oosterhout, over onze leerlingen en hoe belangrijk stages voor hen zijn. Lees het artikel hier